Poslovne finansije

poslovne finansijePoslovne finansije su nauka o tome kako treba donositi investicione i finansijske odluke u preduzeću ili kompaniji, u teoriji, kao i kako se to čini u praksi. Poslovne finansije se mogu definisati kao naučna disciplina koja se bavi teorijom i metodologijom finansijskog upravljanja u kompanijama. Poslovne finansije se posmatraju i kao naučna disciplina izučavanja finansijskog upravljanja, investiranja, analize rizika finansijskog tržište, kao i institucija. Međutim, poslovne finansije kao upravljački koncept, mogu da se bave i izučavanjem finansijskog okruženja, da proučavaju finansijske instrumente i da se bave upravljanjem finansijama u poslovnim subjektima.

Uloga koju imaju poslovne finansije je srazmerna ulozi finansijskog poslovanja poslovnog subjekta, a kao cilj ima da obezbedi normalno, neometano odvijanje njegove poslovne aktivnosti uz što manje angažovanje finansijskih sredstava, da minimizira troškove pribavljanja tuđih sredstava i da teži ka maksimiranju prihoda od slobodnih sopstvenih sredstava. Sve navedeno, treba da doprinese ostvarivanju što boljeg rezultata poslovanja poslovnog subjekta, kao i da obezbedi bolju budućnost i razvoj. Zato se u prvi plan, kao osnovni cilj koji imaju poslovne finansije, postavlja  pitanje šta je poslovna politika određenog poslovnog subjekta, kako bi se u skladu sa tim postavile investicione i finansijske odluke. Poslovne finansije, dakle, kao centralno pitanje tretiraju načine za podržavanje pomenutih odluka, što se iskazuje u setu ciljeva poslovnog subjekta, kao što su: maksimizacija profita,  maksimizacija prinosa na angažovani kapital, opstanak poslovnog subjekta, dugoročna stabilnost poslovnog subjekta i kontinuirani rast, zadovoljavanje ciljeva nosilaca materijalnih interesa u poslovnom subjektu,  maksimizacija vrednosti kompanije za vlasnike (akcionare) i slično.

Međunarodne poslovne finansije obuhvataju poslovne finansije sa elementom inostranosti, kod kojih privredni subjekti pribavljaju novčana sredstva iz inostranstva i to uglavnom u stranoj valuti, za potrebe ostvarivanja svojih poslovnih ciljeva, korišćenje tih sredstava u zemlji ili inostranstvu, kao i investiranje novčanih sredstava radi ostvarivanja preduzetničkih ili čisto finansijskih ciljeva. Cilj međunarodnog poslovnog finansiranja je, sa jedne strane, obezbeđenje potrebnog iznosa i najpovoljnije strukture sredstava iz međunarodnih izvora za ostvarivanje poslovnih ciljeva i poduhvata i, sa druge strane, ekonomski najracionalnija ulaganja slobodnih sredstava kroz međunarodne transakcije. Međunarodne poslovne finansije podstiču razvoj međunarodnog tržišta novca i kapitala, jer finansijsko tržište postoji svuda gde se obavljaju finansijske transakcije, dok se u konkretnom smislu ono definiše kao organizovano mesto na kome se susreću ponuda i tražnja za različitim oblicima aktive i finansijskih instrumenata. Definiše se i kao organizovano mesto i prostor na kome se traže, tj. nude finansijsko-novčana sredstva i na kome se, zavisno od ponude i tražnje, organizovano formira cena tih sredstava. Karakteristično je i napomenuti da Forex Market kao valutno tržište, praktično nema fizičko mesto razmeme, odnosno, predstavlja najveće necentralizovano tržište novca na svetu. Može se reći da se međunarodne poslovne finansije bave tržištem novca i kapitala u najširem smislu te reči, s tim da treba naglasiti da po svojoj osnovnoj vokaciji, tržište novca funkcioniše preko svojih osnovnih instrumenata finansiranja. Naime, novčano tržište je takva vrsta tržišta na kome se traže i nude kratkoročna novčana sredstva i na njemu se odvija davanje i uzimanje kratkoročnih kredita i kupoprodaja kratkoročnog novca i određenih hartija od vrednosti u cilju osiguranja likvidnosti, ostvarivanja kamatne arbitraže i realizacije špekulativnih aktivnosti. Najznačajnije HOV ovog tržišta su kratkoročne državne obveznice, blagajnički zapisi komercijalnih banaka i centralne banke, depozitni certifikati, bankarski zapisi i komercijalni papiri. Sa druge strane, tržište kapitala je specijalizovano tržište na kome se trguje dugoročnim novčanim sredstvima – kapitalom i dugoročnim HOV, odnosno vrednosnim papirima i onim finansijskim instrumentima čiji je rok dospeća duži od jedne godine. Na ovom tržištu se trguje akcijama, obveznicama, certifikatima i drugim dugoročnim HOV. Dakle, funkcionisanje razmene novca i kapitala na globalnom nivou se odvija u finansijskom sektoru kojim se bave međunarodne poslovne finansije.

Forex

forexForex ili Forex Market, od engleske skraćenice Foreign Exchange Market, je najveće necentralizovano finansijsko tržište na svetu. Nazivi koji se još susreću u terminologiji su Retail Forex, FX, ili FX Spot i svi podrazumevaju forex trgovanje. Trgovinski obim koji obuhvata Forex tržište iznosi više od tri triliona dolara na dan. Ako bismo uporedili volumen na Njujorškoj berzi koja ujedno predstavlja i najveću berzu na svetu, koji iznosi oko dvadeset pet milijardi dolara dnevno, jasno je da je Forex tržište ogromno i zapravo je veće oko tri puta u ukupnom iznosu od svih svetskih tržišta akcija i opcija. Forex tržište kakvo poznajemo danas, zahvaljujući naglom napretku IT tehnologije, nije ranije funkcionisalo sa sadašnjom brzinom u izvršavanju naloga (ekspeditivnost) učesnika trgovine i nije imalo masovnost kakva je u poslednjoj deceniji. Naime, nakon 1998. godine, spot trgovanje valutama kao najpopularniji forex instrument širom sveta, ostvarivao je oko 37% svih aktivnosti. Istovremeno, ostali udeo ukupnog finasijskog tržišta činili su forward-s i swap-s sa 57%, opcije sa 5% i futures sa 1% udela. Spot tržište se odlikuje brzom promenljivošču sa velikim oscilacijama što donosi velike profite, ali može prouzrokovati isto tako i velike gubitke. Inače, spot tržište se sastoji od bilateralnog ugovora po kome jedna strana daje određenu količinu date valute nasuprot prijemu određene količine druge valute, pa forex tržište kao osnovni pojam podrazumeva istovremenu kupovinu jedne valute i prodaju druge. To znači, da forex tržište podrazumeva trgovanje novcem ili trgovinu valutnim parovima. Forex tržište se odlikuje visokom likvidnošću i volatilnošću, na šta konkretno utiče stepen fluktuacije cena valuta unutar određenog vremenskog perioda. Takozvani free-floating ili slobodno promenljive valute kao što su euro, japanski jen i druge valute, često su volatilne u odnosu na američki US dolar. Forex tržište kao decentralizovani način trgovine valutama je zapravo doživelo spektakularni razvoj 1978. godine kada je dozvoljeno da valute slobodno fluktuiraju jedna u odnosu na drugu. Poređenja govore da je, dnevni promet 1977. godine je bio oko pet milijardi dolara, a 2000. godine se povećao na 1,5 biliona dolara. Pored navedenog, glavni faktori koji su još doprineli ovolikom rastu Forex tržišta su promenljivost kamatnih stopa, porast korporativnog učešća, razvoj telekomunikacija, razvoj kompjuterskih tehnologija itd.

Forex tržište  je, dakle, necentralizovano tržište, a glavni akteri na ovom tržištu su komercijalne i investicione banke, zaštitni fondovi i velike korporacije. Forex tržište kao osnovnu svetsku valutu ima američki dolar, koji je zapravo osnovna valuta za trgovanje, a najzastupljenije valute pored dolara su euro, japanski jen, britanksa funta, kanadski dolar, švajcarski franak, a sve više je prisutan i australijski dolar. Pored valutnih parova na Forex-u se trguje i drugim investicionim instrumentima kao što su nafta, plemeniti metali i sl. Inače, na međubankarskom tržištu glavni poslovi su međunarodne prirode, što za posledicu ima globalno takmičenje u valutnim kursevima, dok korporacije najčešće fokusiraju svoje forex aktivnosti na domaće tržište ili trguju uz pomoć srtanih banaka koje trguju u istoj vremenskoj zoni, tako da iako se aktivnosti zaštitnih fondova i korporacija povećavaju banke i dalje imaju najdominantniju ulogu na polju koje predstavlja Forex.

Pogledajte i kako zaraditi novac i još neke dodatne poslovne ideje.

Poslovne ideje za mali biznis

poslovne ideje za mali biznisPoslovne ideje za mali biznis najčešće dolaze od strane ljudi koje zovemo preduzetnicima. Oni  spadaju u retku kategoriju ljudi svuda na svetu, a takav slučaj je i kod nas. Retko kada ih je više od 2-3% u svakom društvu. Oni su ljudi koji imaju viziju, koji pomeraju stvari i koji su u stanju da u svakom društvu sprovedu svoje poslovne ideje u dela i omoguće boljitak kako sebi, tako i društvu oko njih. S obzirom da su oni pokretači rasta društva, trebalo bi ih negovati i omogućiti im dobar poslovni ambijent. Srbija nažalost sama sebi stvara prepreke za biznis, favorizujući unapred određene domaće finansijske i privredne krugove u raspodeli resursa. Donose se veoma komplikovane procedure za izdavanje raznih dozvola – od građevinskih ili energetskih do ekoloških. To je povezano sa visokim troškovima i diskrecionim pravima. Guši se inicijativa u startu, a već postojeća za mala i srednja preduzeća retko kada mogu da prerastu u velika. Rasta ima, razvoja vrlo malo. Ipak, tokom proteklih par godina doneto je više zakona koji su poboljšali pravni ambijent u oblasti malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Moramo imati u vidu da su poslovne ideje za mali biznis samo prvi korak, onaj koji se ne sme preskočiti u modernom poslovanju. Državna Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća danas potencira dodelu „start ap” kredita, intenziviranje edukacije preduzetnika i promociju potencijala ovog sektora u zemlji i inostranstvu. Međutim, više puta pompezno najavljivana „giljotina” propisa, koja bi veliki broj zastarelih zakona stavila van snage i olakšala osnivanje novih preduzeća još uvek nije sprovedena. Osim toga imamo konstantan nedostatak kapitala, nepovoljne kredite, usmerene više na potrošnju, i sl.

U dobre i perspektivne poslovne ideje za mali biznis možemo uvrstiti i trgovanje na forexu. Predmet trgovine na forexu je novac. Forex trgovina predstavlja kupovanje jedne valute i istovremeno prodavanje neke druge valute, a dobit se stiče promenom kursa. Cilj je da se kupi valuta čija vrednost će da raste ili da se proda ona valuta čiji pad vrednosti očekujemo. Trgovina se odvija preko interneta. Da biste počeli da trgujete na forexu treba samo da odaberete svog forex brokera, da otvorite račun, instalirate trgovačku platformu na računar i započnete forex trgovinu. Ovim poslom mogu se baviti bukvalno svi, oni između 18 i 70 godina, bez obzira na pol, starost, obrazovanje…Milioni trejdera širom sveta sa različitim nivoom obrazovanja, raznovrsnog početnog kapitala, godišta i količine slobodnog vremena, trguju i profitiraju od forexa, terminskih (fjučers) i CFD, jednostavno i iz svoje fotelje, tipkajući po tastaturi i vršeći transakcije putem interneta. KapitalRS jedan od najjačih domaćih brokera nudi vam obilje informacija, seminara, strategija, analize tržišta i dr. Svako ko ima ponešto slobodnog vremena, malo novca i dobru volju može da nauči ovaj posao i zarađuje na forexu. Prednost pomenute poslovne ideje za mali biznis je izuzetna samostalnost koju ovaj posao pruža i nevezanost za ma koju lokaciju.

Posao kod kuće – 2.deo

posao kod kuceAko se uzme u obzir da je ponuda poslova na tržištu rada izuzetno nepovoljna, usled globalne krize, nije čudo što sve više nas pivlači posao kod kuće kao ideja. Naime, shodno situaciji, jednostavno smo primorani da pronađemo adekvatna rešenja kako bi zaradili novac. Sa druge strane, poslodavci pokušavaju da smanje troškove poslovanja i zato često pribegavaju angažovanju spoljnih saradnika koji im pomažu obavljajući svoj rad kao posao kod kuće. Praktikuje se angažovanje na mesečnom nivou, prema potrebama posla, što za posledicu ima problem prestanka potrebe za saradnicima ove vrste. Međutim,  posao kod kuće ima svoje prednosti, ne samo u vidu smanjenja troškova poslodavaca, već i sa aspekta zaposlenih na honorarnim poslovima. Iako je najveći problem koji nosi sa sobom posao kod kuće priroda periodičnog upošljavanja (sezonski poslovi), ovi poslovi su uglavnom bolje plaćeni u odnosu na iste poslove iz redovnog zanimanja. Razlog tome leži u činjenici da je poslodavac dobrim delom oslobođen dopunskih plaćanja koja povlače za sobom radna mesta iz domena zaposlenih na neodređeno vreme. Obzirom da većina ljudi koja je bez stalnog posla teži ka pronalaženju rešenja u vidu zaposlenja na duže vreme, kod modela rada koji podrazumeva posao kod kuće, pokušava da obezbedi visoku zaradu kako bi lakše pretpela period nezaposlenosti. Kao jedan od načina da se zadovolje oba kriterijuma, posao kod kuće i adekvatna zarada, u novije vreme sve više pružaju internet mogućnosti. Masovna primena interneta doprinela je pojavi novih zanimanja, što je praktično omogućilo da posredstvom interneta i korišćenjem kućnog računara možemo sebi priuštiti posao kod kuće i ostvariti pristojnu zaradu. Najčešće su to internet trgovine, razne usluge, ali i internet kazina. Međutim, ne donose svi on-line poslovi visoke zarade, a često nose sa sobom i visoke rizike. U mnoštvu ponuđenih poslova posredstvom interneta izdvajaju se visoko profitabilni poslovi koji se mogu obavljati kao posao kod kuće, a tu spadaju investitorske kategorije poslova. Berzanski poslovi i trgovina na međunarodnom finansijskom tržištu sve više pronalaze svoju klijentelu, a posebno u segmentima društva gde vladaju principi edukacije, savremene poslovne komunikacije i sl . Jedan od najpristupačnijih  poslova te vrste je forex trgovanje, posebno u pogledu omasovljavanja koju beleži u poslednjij deceniji. Prednosti koje trgovanje na forex-u pruža kada je posao kod kuće u pitanju, podrazumevaju vrlo jednostavan način rada korišćenjem internet platforme uz posredničku ulogu forex brokera. Posao kod kuče se praktično svodi na rad u kućnom ambijentu sa vođenjem poslovanja na svetskom finansijskom tržištu. Radno vreme Forex tržišta praktično je 24 sata dnevno i pet dana u nedelji, pa je ujedno moguća organizacija radnog vremena na fleksibilan način, a prema raspoloživom vremenu trejdera.  Shodno navedenom, ovakav posao kod kuće je potpuno prihvatljivo rešenje za sve one koji su spremni da rade na usavršavanju sopstvenih potencijala i idu u korak sa savremenim poslovnim tendencijama. Posebna pogodnost kod ovakvog načina rada, gde praktično obavljamo sav posao kod kuće je o tome što sve vreme imamo podršku forex broker-a, koji posreduje u radu na globalnom finansijskom tržištu, što podrazumeva paket usluga kao što su administrativne, konslultantske, savetodavne i razne druge.  Posebno treba navesti program podrške trejderima koji je vrlo kompleksan a obuhvata besplatnu edukaciju, webinare, seminare, analize tržišta i druge stimilativne pogodnosti, tako da je organizacija rada potpuno profesionalna, a istovremeno predstavlja zadovoljsvo koje nam pruža  posao kod kuće.

Pogledajte naš prvi članak vezan za posao od kuće, kao i koji su to najtraženiji poslovi u Srbiji.

Najtraženiji poslovi u Srbiji

najtrazeniji poslovi u srbijiSvako ko prati tržište radne snage zna da najtraženiji poslovi u Srbiji iz godine u godinu ne variraju mnogo i da se ne razlikuju previše od situacije u regionu. Slično je i na globalnom nivou, mada su osnovne razlike u obimu i specifičnosti poslova, ali i specijalizovane edukacije koja je za njih potrebna, a koja je u razvijenim kapitalističkim privredama mnogo diversifikovanija. Ova društva poseduju i naprednije tehnologije, koje svakodnevno stvaraju nove mogućnosti i nove vrste poslova, za koje do juče nismo ni čuli. Ipak, kroz proces tranzicije, Srbija sve više ide u korak sa svetom, i javljaju se i specijalizovani kursevi koji omogućuju da se dobar broj ljudi prekvalifikuje za poslove za koje permanentno nedostaje kadar. Pregledom tržišta radne snage u Srbiji i baza podataka kojima raspolažemo, dolazimo do relevantnih podataka. Tako možemo videti da se najtraženiji poslovi u Srbiji i regionu u poslednjih nekoliko godina mogu razvrstati u nekoliko ključnih oblasti: mediji i komunikacije, IT industrija, zanati, zdravstvo, te ekonomija, preduzetništvo i finansije.

Raste broj ljudi koji se služe internetom, mediji prelaze iz štampanih u online oblik, te raste i potražnja za novinarima-administratorima i online urednicima. Zanimljivo je da su već godinama  najtraženiji poslovi u Srbiji pojedini zanati, npr. poslovi zavarivača, pekara, kuvara i pica-majstora. Neretko zanatlije zarađuju više nego oni sa visokom stručnom spremom. Iz godine u godinu sve traženiji su i zaposleni u zdravstvu. IT industrija cveta, oglasi su puni konkursa za programere ili web dizajnere. Istraživanja pokazuju da bi do 2020. godine u Srbiji moglo biti otvoreno od 50 000 do 100 000 novih radnih mesta u ovoj oblasti. Ekonomska kriza je podstakla potražnju za revizorima i računovođama. Među najtraženijim poslovima u Srbiji su i menadžeri prodaje, ljudskih resursa i istraživanja tržišta, kao i PR menadžeri.

Broj zaposlenih u Srbiji tokom 2011. pao je za gotovo 3 odsto i sada ih ima oko 1,76 miliona, što je istorijski minimum za našu zemlju, navodi se u pregledu ekonomija zemalja kandidata i pretkandidata za članstvo u EU, koji objavljuje Evropska komisija. Tržište radne snage kod nas još nije dovoljno sređeno i postoji veliki raskorak između ponude i tražnje. Nezaposlenih je mnogo, ali poslodavcima je teško da nađu odgovarajuće profile radnika. Kandidati često precenjuju svoje mogućnosti ili se izuzetno teško prilagođavaju današnjim uslovima rada. Sve to zamagljuje sliku koji su zaista najtraženiji poslovi u Srbiji, ali se može ustanoviti da konstantan trend rasta imaju poslovi vezani za ekonomiju, biznis i finansije. Forex kao finansijsko tržište sa najbržim rastom u svetu pruža neverovatne mogućnosti svim investitorima. Na forexu možete trgovati 24 sata dnevno, 5 dana nedeljno valutnim derivatima, zlatom, naftom, berzanskim indeksima ili akcijama najvećih svetskih kompanija. KapitalRS sa svojim odličnim timom za podršku i platformama nove generacije omogućava laku kontrolu investicija, kako iskusnim igračima na tržištu, tako i apsolutnim početnicima. Na listi najtraženijih poslova u Srbiji uskoro se može naći i forex, kao jedan od najprofitabilnijih poslova budućnosti, a naš cilj je da vam ga približimo na najbolji mogući način.

Pogledajte još i da li neki dodatni posao može postati najisplativiji biznis u Srbiji.

Kako zaraditi novac u Srbiji

kako zaraditi novac u srbijiU zemlji sa visokom stopom nezaposlenosti i niskim prosekom plata, kao što je naša, pitanje koje se svakodnevno postavlja je kako zaraditi novac u Srbiji? Naše školstvo nije adekvatno usklađeno sa tržištem rada, koje ima mnogo brži rast i menja se konstantno otvarajući nove mogućnosti, kojih često nismo ni svesni. Ako pogledamo rezultate istraživanja tržišta i izveštaje Nacionalne službe za zapošljavanje videćemo da je sve veća potreba za kadrovima iz oblasti informacionih tehnologija. Isti izvori navode da se u Srbiji se školuje veliki broj menadžera i pravnika dok je broj neophodnih stručnjaka u oblasti informacionih tehnologija nedovoljan. Ovo jasno ukazuje na disparitete našeg tržišta rada, makar na zvaničnom državnom nivou. Osim toga, postoje i brojni internet portali, koji vam omogućuju pretragu poslova i daju savete i preporuke kako zaraditi novac u Srbiji.

Paradoks je da čovek koji je gotovo neobrazovan može biti bogataš u odnosu na čoveka koji briljira u svojim sposobnostima, ali ne ume da ih unovči. Nije više dovoljno samo biti pismen, obrazovan, stručan u svojoj oblasti, znati engleski jezik. Morate imati sve te osobine, ali i znati kako da ih prodate i tu leži ključ uspeha. Naš obrazovni sistem pruža sve moguće informacije o svetu koji nas okružuje i tome kako imati kvalitetan život, ali nas ne uči važnoj životnoj veštini – kako zaraditi novac u Srbiji. Nismo naučeni kako da postignemo finansijsku stabilnost. Samo manjinski deo populacije razume da je prosperitetna svest temelj sticanja bogatstva. Te ljude obično nazivamo preduzetnici i to su bukvalno ljudi koji pokreću svet. Njihov procenat je jako mali kako kod nas, tako i u svetu i gotovo nikada ne prelazi 3% populacije. Suština je da su ovi ljudi na vreme shvatili da niko drugi nije odgovoran za njihov prosperitet, bogatsvo i životni stil osim njih samih. To je u stvari ključna stvar koju moramo shvatiti da bismo otkrili kako zaraditi novac u Srbiji.

Jedan od načina da se zaradi novac, koji sve više uzima maha, kako u svetu tako i kod nas je internet. Brojne su oblasti koje internet pokriva, od popunjavanja online formulara, raznih anketa, do pisanja stručnih tekstova, dizajniranja, raznih vrsta online marketing poslova, itd. Umesto praćenja silnih blogova, twitter naloga i rastućeg broja portala sa ovim savetima, najbolje je aktivirati se i usmeriti se na oblasti koje vam odgovaraju, naći svoju nišu, oblast koja nema previše konkurencije ili koja je tek u začetku na našem tržištu. Jedan od profitabilnih načina kako zaraditi novac u Srbiji je trgovina na forex tržištu. Forex, odnosno tržište valuta, je najveće svetsko finansijsko tržište, koje ima obim od 5,5 biliona dolara dnevno. Forex trgovina predstavlja kupovanje jedne valute i istovremeno prodavanje neke druge valute, a dobit se stiče promenom kursa. Cilj je da se kupi valuta čija vrednost će da raste ili da se proda ona valuta čiji pad vrednosti očekujemo. Ako se još pitate kako zaraditi novac u Srbiji, KapitalRS vam nudi besplatnu obuku i najmodernije platforme za trgovanje, a na vama je da budete uporni i uključite se u globalnu svetsku trgovinu iz svoje fotelje!

Da li Vam još uvek nedostaju poslovne ideje? Pogledajte!

Posao od kuće – kako raditi i zaraditi, a da ne pokvasite noge

posao od kuceKada nam padne na pamet posao od kuće, najčešće pomislimo na njegove prednosti, mogućnosti da se nešto radi iz udobnosti tople fotelje, bez provlačenja kroz često nepodnošljivi gradski saobraćaj. Takođe nam je privlačna ideja o tome da sami sebi organizujemo radno vreme, radimo onda kada nam odgovara, da nema nikoga da nam stoji nad glavom i šefuje i kontroliše da li smo i kada napustili svoje radno mesto. Ipak, posao od kuće nije uopšte lako pronaći, naročito imajući u vidu da je, makar na tržištu Srbije, ponuda ovakvih poslova mnogo manja nego tražnja za njima.

U svetu je malo drugačije, pa su fleksibilni oblici rada ili povremeni poslovi, sve traženiji. Posao od kuće, kao jedan od mogućih načina dodatnih poslova, takođe ima značajan trend porasta u svetu. Prednosti ovakvog načina rada uviđaju i poslodavci, pa se sve češće odlučuju da angažuju dodatnu radnu snagu na ovaj način. Brojne firme nude legalne mogućnosti za posao kod kuće, ali njihovo pronalaženje zahteva dosta rada i znanja. Otežavajuća okolnost su i mnoštvo online prevara vezanih za ovu vrstu poslova.

Zbog toga postoje specijalizovan kompanije koje ulažu novac i vreme na pronalaženje online poslova čineći ih dostupnim ljudima koji traže dodatnu zaradu ili posao od kuće. Neke od ovih kompanija nude ove informacije kao besplatnu mogućnost za sve zainteresovane za posao od kuće, dok neke naplaćuju naknadu za pokrivanje svojih troškova, jer provode dosta vremena u u pretraživanju i pronalaženju ovih poslova.

Ukoliko još niste otkrili svoj idealan posao od kuće, jedna od mogućnosti je da se oprobate na Forex tržištu. Iako je u svetu mnogo poznatije, Forex tržište se relativno nedavno pojavilo i u Srbiji. To je najveće, najlikvidnije i najtransparentnije finansijsko tržište na svetu. Dnevni prosečni obrt prevazilazi 5,5 biliona USD. Njujorška berza akcija (NYSE) i NASDAQ zajedno ne prelaze 3% obima trgovine na FX tržištu. Do sredine 90-ih ovaj vid trgovine je bio dostupan samo “velikim igračima”. Globalizacija, nove tehnologije i razvoj interneta omogućili su da se i pojedinci uključe i trguju na forexu. Danas vam treba samo dobra internet konekcija i malo početnog kapitala i forex može biti vaš idealni posao od kuće.

Na forexu se trguje valutnim parovima – vrednost jedne valute se uvek izražava u odnosu na drugu valutu. Da biste profitirali od pomeranja kursa, treba da kupite valutu za koju mislite da će ojačati i da prodate drugu. Posao od kuće na forexu, za razliku od drugih tržišta, gde najviše možete profitirati kada cene rastu, omogućava da zaradite tačnim predviđanjem promena kursa ili cena i kada rastu i kada opadaju. Kompanija KapitalRS je pokrenula platformu na srpskom jeziku za ovaj vid trgovanja. Možete sedeti kod kuće za računarom, priključeni na internet, i zarađivati novac na globalnom finansijskom tržištu. Da bi ovakav posao od kuće bio uspešan, od vas zahteva vreme, znanje i spremnost za učenje, a besplatni webinari koje KapitalRS organizuje idealna su prilika za to.

Pogledajte još zanimljivih vidova internet zarade.

Najisplativiji biznis u Srbiji

najisplativiji biznis u srbijiKada se zapitamo koji je najisplativiji biznis u Srbiji, prvo što pada na pamet najverovatnije je posao političara. Raspon poželjnih poslova dalje se kreće od predsednika države do nekog ministra ili upravnika nekakve novonastale i nadasve potrebne agencije. Treća, ali ne tako loša kombinacija je posao u državnoj administraciji. Šalu na stranu, iako je gornja teza daleko od šale, najisplativi biznis u Srbiji je još uvek vezan za tajkune i državu koja nije spremna da se odrekne dela kolača, kako bi ostatku populacije, onom ipak velikom delu koji nema tu sreću da radi u državnom aparatu, ostavila nešto malo više mogućnosti da se zaposli i pristojno živi od svoga rada ili da započne neki svoj posao. Sa jedne strane su ogromni državni nameti, koji guše svaku privatnu inicijativu, sa druge subvencije koje novcem poreskih obveznika pomažu neuspešne, odnosno neprofitabilne i nerentabilne grane privrede. Sve to doprinosi da stopa nezaposlenosti u Srbiji ove godine dobija rekordne razmere, što nije ohrabrujuće za ljude koji bi hteli da zarade novac regularnim putem, traženjem poslova na uobičajenom tržištu radne snage.

Zbog velike konkurencije, neophodno je mnogo upornosti i spremnosti da se uči, kako bismo opstali u bilo kom poslu. Novo vreme i razvog tehnologije i interneta donose nove i nekad nezamislive prilike. Sve je više mogućnosti i za posao od kuće. On više ne mora biti vezan za jednu lokaciju, niti zemlju. Danas, koristeći sve prednosti globalizacije i dostupnosti interneta, ceo svet može biti naše tržište, kakav god biznis odabrali. Jedan od takvih poslova je i forex trgovina, odnosno trgovina valutama i sličnim finansijskim derivatima poput nafte ili plemenitih metala. Ovaj vid trgovine je najprofitabilniji u svetu, a odnedavno je prisutan i kod nas. Forex sigurno može biti  najisplativiji biznis u Srbiji, ukoliko se njime bavimo na pravi način, jer to nije posao koji podrazumeva laku zaradu preko noći, već zahteva poznavanje osnovnih pravila trgovine i praćenje svetskih tokova novca i kretanja na tržištu. Forex trgovina predstavlja kupovanje jedne valute i istovremeno prodavanje neke druge valute, a dobit se stiče promenom kursa. Cilj je da se kupi valuta čija vrednost će da raste ili da se proda ona valuta čiji pad vrednosti očekujemo. Forex je najveće finansijsko tržište na svetu, sa prometom od preko 5,5 biliona američkih dolara dnevno. Ako bi to uporedili sa sa dvadeset pet milijardi USD prometa Njujorške berze dnevno, lako vidimo da je promet na forexu 220 puta veći. U Srbiji i u regionu se u poslednjoj deceniji pojavila nekolicina forex brokera, koji na razne načine nastoje da nam približe i promovišu forex. Jedna od vodećih brokerskih kuća u Srbiji je KapitalRS. Obučeni brokeri i brojni alati koje vam nudi KapitalRS mogu vam pomoći da postavši trejder na forexu imate najisplativiji biznis u Srbiji.

Kako zaraditi novac

kako zaraditi novacDanas, u doba globalne svetske krize, pitanje kako zaraditi novac jedno je od najčešćih koje čujemo. Najverovatnije i sami sebi često postavljamo to pitanje, bez obzira da li već imamo posao ili ne. Uticaj ekonomske krize i nedovršenost tranzicije ekonomskog sistema u Srbiji doveli su do toga da je naša ekonomija u velikim problemima. Da nas kriza ne zaobilazi pokazuje i najsvežiji primer odlaska velike kompanije i donedavno najvećeg izvoznika Srbije kao što je US Steel i njeno ponovno vraćanje pod okrilje države. Plate u realnom sektoru rastu sporije nego u prethodnom periodu, oseća se pad standarda što je dovelo do smanjenja tražnje i tako ulazimo u začarni krug koji na prvom mestu pogađa običnog čoveka. Od 2008. godine do danas nezaposlenost u Srbiji povećana je za 10%, te se naša zemlja nalazi u grupi zemalja sa najvećih procentom nezaposlenih. Samo u prošloj godini broj zaposlenih u Srbiji pao je za gotovo 3% i sada ih ima oko 1,76 miliona, što je istorijski minimum za našu zemlju, objavila je nedavno Evropska komisija. U takvoj situaciji jasno je zbog čega pitanje kako zaraditi novac predstavlja prioritetan problem za koji moramo naći kreativno rešenje. Svakako je poželjno da se otrgnemo realnoj situaciji u kojoj je se veliki broj ljudi danas nalazi –  da moramo prihvatati poslove sa radnim vremenom koje je duže od zakonom predviđenog, ili rad vikendom ili noću, rad koji ne spada u okvire naše struke, itd.

Iako je vlada reagovala donošenjem antikriznih mera od kojih su neke dale rezultate a neke nisu, nije preporučljivo oslanjati se na državu kao instituciju koja nam može rešiti probleme, pre svega problem nezaposlenosti, jer je i sama prezadužena, slaba i jako pogođena krizom koja ju je zatekla usred procesa tranzicije. Važno je da se oslonimo na sebe, da uočavamo i prepoznajemo nove trendove i nalazimo prilike da se oni iskoriste. Globalizacija i internet promenili su način na koji funkcioniše biznis širom sveta i stvorili nove i jako interesantne mogućnosti poslovanja i zarade. Brojne su oblasti koje internet pokriva, a jedan od profitabilnijih načina kako zaraditi novac je trgovina na forex tržištu. Forex, odnosno tržište valuta, je najveće svetsko finansijsko tržište, koje ima obim od 5,5 biliona dolara dnevno. Na forexu se trguje valutama i ostalim investicionim instrumentima (akcije svetskih kompanija, plemeniti metali, nafta i dr.) Mogućnost zarade velikih suma novca u relativno kratkom vremenskom periodu sigurno je razlog koji vas može privući da se oprobate kao trejder na ovom rastućem globalnom tržištu. Ukoliko vas buni ili plaši neiskustvo u ovom poslu, jedan od najjačih brokera u Srbiji, KapitalRS, nudi vam besplatnu obuku i najmodernije platforme za trgovanje. Na vama je da budete uporni i uključite se u globalnu svetsku trgovinu bukvalno iz svoje fotelje! KapitalRS vam pruža i besplatne edukativne programe (seminari i webinari), kao i sve druge potrebne konsultacije koje bi bile od pomoći onima koje muči pitanje kako zaraditi novac.

Pogledajte kako zaraditi novac u Srbiji i koji je to najisplativiji biznis u Srbiji.